Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

Belbin

Ønsker I mere effektive teams, kan Belbins teamroller med fordel benyttes. Vær bevidst om dine og kollegaernes teamroller, således der skabes forståelse for medarbejdernes svagheder og mulighed for at benytte sig af styrkerne. Ved en Belbin teamanalyse skabes der overblik over medarbejdernes teamroller og eventuelle manglende teamroller i teamet identificeres. Derved kan Belbins Teamroller hjælpe med at løsne op for ineffektive teams og konflikter mellem medarbejderne, som ofte grunder i forskellige måder at tænke på.

Belbins baggrund

Dr. Meridith Belbin foretog fra 1971-80 omfattende analyser af sammensætning og udvikling af teams på Henley Management College. I 9 år analyserede og observerede Belbin hvad der lå til grund for, om et team var succesfuldt eller fiasko og undervejs blev 120 ledelsesgrupper dannet og bedømt ud fra deres økonomiske resultater. Forskningen resulterede i to konklusioner:

 • Der blev identificeret 9 forskellige teamroller med deres adfærdsmønstre, hvilket inkludere deres styrker og tilladelige svagheder
 • Ud fra kombinationen af de 9 forskellige teamroller er det muligt at forudse hvorvidt teamet vil blive en succes

Ifølge Belbin er forudsætningen for et effektivt teamarbejde at alle teamroller er repræsenteret i teamet og i tilfælde af, at ikke alle teamroller er dækket skal teammedlemmerne i fællesskab være bevidste om den/de manglende teamroller, for derved at få udfyldt den manglende teamrolle. En god løsning på manglende teamroller er rekruttering.

Belbins teamroller skildrer testpersonernes nuværende adfærdsmønster i en givent team og testen er derfor kontekstafhængig.

Belbins teamroller

Der findes følgende ni teamroller som kan afdækkes af Belbin analysen:

Teamrolle Bidrag til teamet Tilladelige svagheder
Idémand Idémanden er iderig, kreativ og opfindsom. Ser svære problemstillinger fra nye vinkler. Kan være svag i sin kommunikation. Glemsom og ser ikke praktiske forhold.
Analysator Analytisk og objektiv. Præcis dømmekraft. Ser de rationelle aspekter i en proces. Kritisk og skeptisk. Kan have svært ved at begejstre andre.
Specialist Yder med specialviden. Stærkt fagligt engagement og selvtillid. Meget fokuseret på eget fag. Tendens til ofte at isolere sig. Vogter sit eget område og bidrager snævert inden for dette.
Opstarter Dynamisk, højt gearet og rastløs. Udfordrer og skaber pres. Finder løsninger til forhindringer. Tendens til at lade sig provokere. Utålmodig og kan have et højt temperament.
Organisator Disciplineret og loyal. Effektiv i gennemførende faser. Realistisk og praktisk. Noget ufleksibel. Reagerer langsomt overfor nye forandringer.
Afslutter Grundig, samvittighedsfuld og præcis. Leder efter fejl og forglemmelser. Tilbøjelig til at bekymre sig unødvendigt. Utilbøjelig til at delegere.
Koordinator Selvsikker og tillidsfuld. God til at prioritere blandt opgaver. Klargør mål og frembringer beslutninger. Har øje for naturtalenter. Tendens til at manipulere og få andre til at gøre arbejdet.
Kontaktskaber Ekstrovert, entusiastisk, kommunikerende. Udforsker muligheder. Skaber kontakter. Taber nemt interessen, når entusiasmen har lagt sig.
Formidler Socialt orienteret og skarpt iagttagende. Hensynsfuld og fleksibel. Skaber et godt klima. Tilbøjelig til at være ubeslutsom og usikker i afgørende situationen. Kan virke konfliktsky og overfølsom.

Kilde: Belbin, Meredith (2004). Management Teams: Why They Succeed or Fail. Butterworth Heinemann, 2nd ed.

Belbin analysen vurderer respondenten på hver teamrolle og inddeler alle teamrollerne i tre kategorier:

 • Naturligt stærke teamroller er de teamroller som man er stærke i og derved har vedkommende præference benytte disse teamroller. Ofte har man 2-3 teamroller som man er naturligt stærke i.

 • Teamroller man kan fungere i, bør man lade andre påtage sig i teamet, hvis de er stærke i de pågældende roller. Er der omvendt ingen der har præference for teamrollen kan respondenten varetage teamrollen.

 • Teamroller det er bedst at undgå for medarbejderen skal man have fokus på, for at sikre at kollegaerne har komplementære profiler og derved udfylder den manglende teamrolle.

Teammedlemmer vil ofte klare sig bedst i deres naturligt stærke teamroller, hvorfor der skal gøres plads til at medarbejderne kan få mulighed for at benytte disse teamroller. Er alle teamroller dækket af naturligt stærke teamroller, vil teamarbejdet forløbe effektivt i alle faser. 

Ved hver af Belbins teamroller er der både forskellige bidrag til teamet og tilladelige svagheder. Kender den enkelte medarbejder kollegaernes teamroller, er vedkommende bevidste om hvem der har en komplementær profil og som er specielt god til bestemte faser i en arbejdsproces. Er teamet yderligere bevidst om de tilladelige svagheder, de forskellige medarbejdere kan have, kan konflikter ofte undgås, da man har kendskab til teamets uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Belbin teamudvikling

Før Belbin teamudvikling

Før Belbin teamudviklingsdagen udfører en af Persontests certificerede Belbin konsulenter en Belbin teamrolle profil til hver medarbejder. Den komplette Belbin profil består af en kombination af testpersonens egen vurdering samt kollegaernes vurdering. Besvarelsen af Belbin testen sker for hver medarbejder online og kan besvares når det passer den enkelte medarbejder.

Under Jeres Belbin teamudviklingsdag

På dagen vil læringen bestå af en kombination af teori og praktiske øvelser. Det er især gennem de praktiske øvelser at medarbejderne kan opnå den optimale indsigt i Belbins teamroller. Der vil derved både forekomme gennemgang af teorien, praktiske øvelser som faciliteres af konsulenten og gruppedebat om hvilke udfordringer det giver i det daglige med en given kombination af teamroller. Undervejs i forløbet vil jeres Belbin profiler blive udleveret og gennemgået af en konsulent.

Sidst på dagen tager vi en snak om hvordan I kan bruge jeres kombination af teamrollerne i dagligdagen. Målet er derved at I skal kunne bruge jeres nye viden om jeres egne teamroller og kollegaernes til daglig.

Eksempel på Belbin forløb

En formiddag på 3 timer kunne forløbe således:

9.00-9.30     Introduktion til Belbins teamroller
9.30-10.00   Legoøvelse
10.00-10.30 Karakteristika for teamarbejdet og medarbejderne under øvelsen
10.30-11.00 Feedback proces til alle fra kollegaer
11.00-11.20 Udlevering og læsning af Belbin profiler
11.20-12.00 Udfordringer i teams med den pågældende teamsammensætning

Hvad er resultatet?

Efter et Belbin udviklingsforløb har I fået introduceret et redskab hvor I bedre kan forstå hvad der ligger til grund for jeres egen samt kollegaernes adfærd. I opnår derved:

 • Redskab til konflikthåndtering
 • Effektive teams
 • Anerkendelse af forskellighed
 • Bedre kommunikation

Anvendelsesmuligheder for Belbin

Belbin analysen kan anvendes til følgende:

 • Teamudvikling: Belbins teamroller er udarbejdet til sammensætning af teams og teamudvikling.  
 • Medarbejderudvikling: En Belbin analyse kan benyttes til medarbejderudvikling, idet den enkelte medarbejder kan få indblik i hvilke teamroller vedkommende er stærke i, kan fungere i samt hvilke teamroller medarbejderen helst vil undgå.
 • Rekruttering: Har I afdækket teamrollerne og mangler der en eller flere teamroller, kan Belbin benyttes til at rekruttere en medarbejder således i kan få dækket samtlige teamroller.